ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động phòng chống thiên tai