ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

SỔ TAY CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP TỈNH

Đăng ngày 15-09-2021 06:50
258 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh