ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI

Đăng ngày 08-06-2022 10:48
842 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Dưới đây là văn bản hướng dẫn sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo truyền tin thiên tai phục vụ cho công tác ứng phó, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh