ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

SỔ TAY CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP HUYỆN

Đăng ngày 15-09-2021 07:50
206 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh