ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Mưa lớn

Đăng ngày 17-11-2021 15:25
342 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Có thể hiểu thế nào là mưa lớn ?

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh