ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Lũ tiều mãn, lũ chính vụ, lũ cuối vụ, lũ sớm, lũ muộn

Đăng ngày 10-12-2021 15:52
405 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thế nào là lũ tiểu mãn, lũ chính vụ, lũ cuối vụ, lũ sớm, lũ muộn?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh