ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Sạt lở
TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT  VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC HÀ TĨNH

16-10-2021
Trong 06 giờ qua (từ 03h - 09h/16/10), khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to như: Cẩm Xuyên 193,6mm, Thạch Điền 155,6mm, Tp. Hà Tĩnh 154,0mm, Chi Cục Thủy lợi (Tp Hà Tĩnh 135,8), Thạch Xuân 118,6mm, Hồ Kim Sơn 113,8mm, Đò Điệm 99,8mm…
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT  VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC HÀ TĨNH

16-10-2021
Trong 03 giờ qua (từ 04h - 07h/16/10), khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to như: Cẩm Xuyên 106,4mm, Tp.Hà Tĩnh 93,6mm, Chi Cục Thủy lợi (Tp Hà Tĩnh 80,2), Thạch Điền 65,4mm, Đò Điệm 64,8mm, Hồ Kim Sơn 57,8mm, Hoành Sơn (Tx Kỳ Anh) 53,6mm …
TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC HÀ TĨNH

06-10-2021
Trong 06 giờ qua (từ 07h/06/10 - 13h/06/10), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Cù Lây 80mm, Đậu Liêu 61mm, Mỹ Lộc 52mm và một số tram cơ bản như Hòa Duyệt 50mm, Thạch Đồng 53mm, Sơn Kim 72mm…
1