ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Báo cáo - Thống kê

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT CÁC TIỂU VÙNG KHÍ HẬU TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 15-06-2023 08:17
1230 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện tượng El Nino và La Nina (ENSO) có ảnh hưởng sâu sắc và đa chiều đến thời tiết, khí hậu và thiên tai ở nhiều khu vực ở của Việt Nam, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu tác động của các hiện tượng ENSO đến thời tiết, khí hậu và thiên tai ở từng khu vực cụ thể là rất cần thiết phục vụ cho công tác dự báo hạn dài cho khu vực Hà Tĩnh. Để phục vụ cho dự báo hạn dài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO đến thời tiết các tiểu vùng khí hậu thuộc tỉnh Hà Tĩnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Để đánh giá ảnh hưởng của ENSO đến thời tiết các tiểu vùng khí hậu thuộc tỉnh Hà Tĩnh nhóm tác giả đã tiến hành thu thập, xử lý số liệu lịch sử, ngoài ra tiến hành đo đạc khảo sát ở một số tiểu vùng không có trạm đo phục vụ cho việc phân vùng, tiến hành nghiên cứu phân vùng khí hậu và đánh giá tác động của ENSO đến thời tiết, khí hậu đặc biệt là xoáy thuận nhiệt đới, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại ở Hà Tĩnh đến toàn tỉnh cũng như đến các tiểu vùng khí hậu; Dự báo tác động của ENSO trong chu kỳ tiếp theo và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động của ENSO đến kinh tế-xã hội

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh