ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Quyết định 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc Gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 17-03-2021 00:00
125 Lượt xem
Xem cỡ chữ