ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 tỉnh Hà Tĩnh"

Đăng ngày 01-08-2021 00:00
128 Lượt xem
Xem cỡ chữ