ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Công điện

VỀ VIỆC TẬP TRUNG ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HÌNH MƯA LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Đăng ngày 09-09-2022 00:00
16 Lượt xem
Xem cỡ chữ