ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Chỉ thị

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đăng ngày 25-09-2021 00:00
55 Lượt xem
Xem cỡ chữ