ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 23-8-2021 23/08/2021 Sổ tay hướng dẫn công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19