ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 497/UBND-NL5 25/01/2024 Về việc tăng cường phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản nuôi
2 05/CĐ-PCTT 09/09/2022 VỀ VIỆC TẬP TRUNG ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HÌNH MƯA LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
3 09/CĐ-UBND 30/08/2022 CÔNG ĐIỆN Về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu và triển khai sản xuất vụ Đông 2022.
4 51-KH/TU 02/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
5 17/CĐ-UBND 27/10/2021 CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2021
6 07/CĐ-PCTT 15/10/2021 CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ DIỄN BIẾN MƯA, LŨ
7 10-CT/TW 25/09/2021 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
8 60/2020/QH14 12/10/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều