ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 14/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động
2 ..../QĐ_UBND 01/08/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 tỉnh Hà Tĩnh"
3 18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4 214/KH-UBND 17/03/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc Gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
5 60/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
6 48/2020/NĐ-CP 15/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn
7 05/2020/QĐ-TTg 31/01/2020 Quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông thuộc phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8 03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
9 65/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
10 64/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
11 38/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
12 70/2015/TT-BTNMT 23/12/2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
13 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật Khí tượng Thủy văn
14 44/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định chi tiết về Cấp độ rủi ro thiên tai
15 66/2014/QĐ-TTg 04/07/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
16 33/2013/QH13 19/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai