ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 14/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động
2 65/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
3 64/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
4 70/2015/TT-BTNMT 23/12/2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động