ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2 05/2020/QĐ-TTg 31/01/2020 Quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông thuộc phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3 03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
4 44/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định chi tiết về Cấp độ rủi ro thiên tai