ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 48/2020/NĐ-CP 15/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn
2 38/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
3 66/2014/QĐ-TTg 04/07/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai