ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 60/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
2 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật Khí tượng Thủy văn
3 33/2013/QH13 19/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai