ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 ..../QĐ_UBND 01/08/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 tỉnh Hà Tĩnh"
2 214/KH-UBND 17/03/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc Gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050